බන්දුල ගුණවර්ධන

2021 පඩි ගෙවන්න විතරක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට ආදායම වගේ තුන් ගුණයක් වියදම් වෙලා!

"

2021 වසරේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව රු. බිලියන 2.6 ක ආදායමක් උපයන විට වැටුප් හා වේතනවලට පමණක් රු. බිලියන 7.8 ක් ගෙවීමට සිදු වුුණා.

මව්බිම | ජූලි 27, 2022

true

නිවැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

2022 ජූලි මාසයේදී දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර එලෙස දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සාධාරණීකරණය කිරීමේ සන්දර්භයක් තුළ අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම ප්‍රකාශය සිදු කරන ලදි. මෙම ප්‍රකාශයෙහි සඳහන් කරුණුවල සත්‍යාසත්‍යභාවය විමසීම සඳහා FactCheck.lk විසින් 2022 සඳහා අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තු සහ මුදල් අමාත්‍යාංශය (MoF) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2021 වාර්ෂික වාර්තාව පරිශීලනය කර ඇත. 

මුදල් අමාත්‍යාංශයෙහි වාර්ෂික වාර්තාවෙහි දක්වා ඇති පරිදි 2021 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම රුපියල් බිලියන 2.6 ක් වූ අතර එය අමාත්‍යවරයා විසින් දක්වන ලද සංඛ්‍යාව හා සැසඳේ. 

එනමුත්, දෙපාර්තමේන්තුවේ වියදම් සම්බන්ධ තොරතුරු එම වාර්තාවෙහි දක්වා නොමැත. එබැවින්, දෙපාර්තමේන්තුවේ වියදම් ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා FactCheck.lk විසින් 2021 නොවැම්බර් මාසයේ අයවැය සමඟ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත පරිශීලනය කරන ලදි. එම ලේඛනවල සඳහන් පරිදි 2021 වර්ෂය සඳහා වැටුප්, වේතන සහ අනෙකුත් දීමනා (අතිකාල ගෙවීම් හැර) වෙනුවෙන් ඇස්තමේන්තුගත කර තිබූ සංශෝධිත වියදම වූයේ රුපියල් බිලියන 7.8 කි. 

අමාත්‍යවරයා විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශයේ හරය වන්නේ, දෙපාර්තමේන්තුව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා වන අනෙකුත් සියලු වියදම් අත් හැර ‌සේවක වැටුප් පමණක් සැලකිල්ලට ගත්ත ද, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව උපයන ආදායම ඒ සඳහා වැය වන මුදලට වඩා බෙහෙවින් අඩු වන බවයි. ඒ අනුව, අමාත්‍යවරයා‌ගේ ප්‍රකාශයෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා පවතින දත්තවලට අනුකූල වන අතර, එමගින් සමස්තයක් ලෙස ඔහුගේ ප්‍රකාශය සනාථ කෙරේ. 

එබැවින්, අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය නිවැරදියි යනුවෙන් අපි වර්ගීකරණය කරන්නෙමු. 

* FactCheck.lkහි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන වූ තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම FactCheck.lk විශ්ලේෂණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම මෙම FactCheck.lk විශ්ලේෂණය සම්බන්ධයෙන් ද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගැයීම ද ඊට අනුකූලව යාවත්කාලීන කිරීමට අප සූදානම්.  

 මූලාශ්‍රය

වාර්ෂික වාර්තාව 2021 – මුදල්, ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය, 217 පිටුව, ප්‍රවේශයhttps://www.treasury.gov.lk/api/file/a7a35d1a-556f-49b2-81e0-20294eb5a519 [අවසන් වරට ප්‍රවේශය 2022 සැප්තැම්බර් 1]

අයවැය ඇස්තමේන්තු 2022, II වෙළුම – මුදල්ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය127 පිටුවප්‍රවේශයhttps://www.treasury.gov.lk/api/file/8842770a-0ed6-4d20-ac75-4ef40f8295c7 [අවසන් වරට ප්‍රවේශය 2022 සැප්තැම්බර් 1]

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත.