සාගල රත්නායක

අමාත්‍ය සාගල රත්නායක විසින් සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන්ට අයවැයෙන් වෙන් කළ මුදල පමණ ඉක්මවා දක්වා ඇත.

"

ගිය වසරේදී මෙරට අධ්‍යාපන සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර වෙනුවන් වෙන් කළ මුදල සම්පුර්ණ අයවැයෙන් 25%ක්

මව්බිම | පෙබරවාරි 4, 2019

false

වැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

2019 පෙබරවාරි 04 මව්බිම පුවත්පත මගින් වාර්තා කළ පරිදි, වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා විසින් ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශය සිදුකර තිබේ.

2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවෙන් දැක්වෙන පරිදි,

අ) 2018 වසරේ සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා රුපියල් බිලියන 544 ක් වෙන් කොට ඇති අතර;

ආ) රජයේ වියදම වෙනුවෙන් වෙන් කොට ඇති සමස්තය රුපියල් බිලියන 2,913 ක් වේ. (වගුව අංක 1 බලන්න)

මේ අනුව සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන් කොට ඇති ප්‍රමාණය අමාත්‍යවරයා විසින් සඳහන් කළ ආකාරයට 25% ක් නොව, 18.69% ක් වේ. ඒ හෙයින් අපට අමාත්‍ය සාගල රත්නායකගේ ප්‍රකාශය සාවද්‍ය යැයි කාණ්ඩගත කළ හැක.

*FactCheck.lk හි තීරණය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ලබා ගැනීමට හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම මෙන්ම, මෙම කරුණු සොයා බැලීමේදීද වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වුවහොත් FactCheck.lk හි ඇගයීමද නිසි ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමට අප සුදානම්.

වගුව 1: 2018 වසරේදී සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, සහ සමස්ත රජයේ වියදම සඳහා වූ වෙන් කිරීම්මූලාශ්‍රය