රනිල් වික්‍රමසිංහ

රාජපක්ෂ පාලන සමයේ අපනයන පිළිබඳව එවකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රකාශය: පිරිහීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වුවත් එහි විස්තර සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි නොවේ.

"

රාජපක්ෂ පාලනයේ වසර 10 තුළ මෙරට අපනයනය 30% සිට 18% දක්වා පහත වැටුණා.

දිවයින | අගෝස්තු 12, 2019

partly_true

තරමක් නිවැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

ඉහත ප්‍රකාශයේදී එවකට සිටි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින්, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිව සිටි කාලය සම්බන්ධයෙන් සෘණාත්මක සඳහනක් කරමින් කියා සිටින්නේ එම කාලය තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ කොටසක් ලෙසින් ගත් විට අපනයනයන්හි ප්‍රතිශතය  30% සිට 18% දක්වා ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය 12 කින් පහත වැටුණු බවයි.

FactCheck.lk විසින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් 2018 වසරේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු වාර්ෂික වාර්තාවේ දත්ත උපයෝගී කොට ගනිමින් ඉහත ප්‍රකාශය ඇගයුමට කරන ලදි. පළමු වගුවෙන් පෙන්වන්නේ 2000 සිට 2018 දක්වා කාලසීමාව තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ කොටසක් ලෙසින් ගත් විට සමස්ත අපනයන ඉපැයුම් ප්‍රතිශතයයි.

අපනයනයන් වෙත භාණ්ඩ මෙන්ම සේවාවන්ද අයත් වන අතර, එවකට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ  ඔහුගේ ප්‍රකාශයේ සඳහන් කරන්නේ භාණ්ඩ ද නැතිනම් සේවාවන් ද නැතිනම් ඒ දෙකම ද යන්න විශේෂ කර නැත. මින් පෙර මෙම ප්‍රකාශය සම්බන්ධව ප්‍රකාශයට පත් කළ FactCheck.lk විමසුමෙහි දී රනිල් වික්‍රමසිංහගේ සඳහනේ නිරවද්‍යතාවය ඇගයුම් කෙරුණේ භාණ්ඩ අපනයනය සම්බන්ධයෙනි. කෙසේ වුවත් මෙම වඩාත් පුළුල් FactCheck.lk විමසුමෙහි දී භාණ්ඩ අපනයනය මෙන්ම භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය ද සැලකිල්ලට ගෙන තිබේ.

භාණ්ඩ අපනයනයෙන් ලැබූ ඉපැයුම්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් කොටසක් ලෙසින් ගත් විට 2005 දී එය 26% ක් වන අතර, 2015 දී එය 14% දක්වා පහත වැටී ඇත. රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් සඳහන් කරන්නට යෙදුණේ භාණ්ඩ අපනයනය සම්බන්ධයෙන් නම්, මෙම කාලය තුළ එය ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය 12 කින් පහත වැටීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු නිවැරදි වේ. කෙසේ නමුත් ඔහු 2005 සහ 2014 වසරවල අපනයන ඉපැයුම් ප්‍රතිශත ලෙස පිළිවෙලින් සඳහන් කරනා  30% සිට 18% යන අගයන් නිවැරදි නොවේ. එනම් ඔහු 2005 දී පැවැති 26% ක අපනයන ඉපැයුම් ප්‍රතිශතය, ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය 4කින් ද, 2014 දී පැවැති 14% ක අපනයන ඉපැයුම් ප්‍රතිශතය, ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍ය 4කින් ද, වැඩිකොට දක්වා ඇත.

මේ අතර, භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනයෙන් කළ ඉපැයුම් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ කොටසක් ලෙසින් ගත් විට, 2005 දී එය 32.3% කි. 2014 දී එය 21.1% ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ. එනම් 11.2 ක ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයකින් වූ පහත වැටීමකි. මෙහිදී එවකට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රකාශයෙහි සඳහන් වන අපනයන ආදායම් ප්‍රතිශතයේ පිරිහීම දළ වශයෙන් නිවැරදි වන නමුත්, මෙම අවස්ථාවේදී ද, ඔහු සඳහන් කරනා අපනයන ඉපැයුම් ප‍්‍රතිශත අගයන් ඒවායේ නියම අගයන්ගෙන් පිළිවෙලින්  2.3% කින් සහ 3.1% කින් වෙනස් වී තිබේ.

සමස්තයක් ලෙසින් ගත් විට, සඳහන් කළ කාලය තුළ අපනයනය ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයන් 12 කින් පහත වැටී ඇති බවට රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් කළ ප්‍රකාශයේ හරය නිවැරදි වේ. කෙසේ වුවත් ඔහු විසින් සඳහන් කර ඇති අංකයන් නිවැරදි නොවේ. එනිසා අපි, මෙම ප්‍රකාශය අර්ධ සත්‍යයක් ලෙසින් දක්වමු.

මෙම ප්‍රකාශය ඇගයුම් කිරීමේදී තවත් කරුණක් වෙත අපගේ සැලකිල්ල යොමු විණි. එනම් අපනයන ආදායම් ප්‍රතිශතය පිරිහීමට ලක් වීමේ කාලය රාජපක්ෂ පාලනයටත් එහා යන බවයි. භාණ්ඩ අපනයන ආදායම් ප්‍රතිශතය 2000 දී 33.3% ක් වන අතර, එය 2004 දී 27.9%  ක් දක්වා පහත වැටී තිබේ. මීට සමාන ලෙසින් මෙම කාලසීමාව තුළ භාණ්ඩ හා සේවා අපනයන ආදායම් ප්‍රතිශතය 39% සිට 35.5% දක්වා පහත වැටී තිබේ.

*FactCheck.lk හි නිශ්චය පාදක වී ඇත්තේ පොදු ජනයාට ප්‍රවේශ විය හැකි, වඩාත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු මතයි. අපගේ සෑම කරුණු සොයා බැලීමකදීම වෙනත් නව තොරතුරු අනාවරණය වන්නේ නම්, FactCheck.lk හි මෙම ඇගයීමද නිසි ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමට අප සුදානම්.

වගුව 1: අපනයන දත්ත (2000-2018)

 මූලාශ්‍රය

ලංකා මහ බැංකුව, වාර්ෂික වර්තාව (2018), විශේෂ සංඛ්‍යාලේඛන උපග්‍රන්ථය, 2 සහ 4 වගු. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/annual_report/2018/en/15_S_Appendix.pdf [අවසන් වරට ප්‍රවේශය: 2019 සැප්තැම්බර් 06].