පාඨලී චම්පික රණවක

පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම හා කලාපීය ශ්‍රේණිගත කිරීම් පිළිබඳ පැවැසූ දත්ත සාවද්‍ය වේ.

"

අද ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් 13,000 ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් ඇති මධ්‍යම ආදායමක් සහිත රටකි. කලාපයේ වැඩිම ඒක පුද්ගල ආදායම මෙයයි.

ඩේලි නිව්ස් | ඔක්තෝබර් 3, 2018

false

වැරදියි

තොරතුරු පිරික්සීම

ඩේලි නිව්ස් පුවත්පත මගින් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා සඳහන් කරන ලද පහත ප්‍රකාශය වාර්තා කර තිබුණි.

අද ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද ඩොලර් 13,000 ක ඒක පුද්ගල ආදායමක් ඇති මධ්‍යම ආදායමක් සහිත රටකි. කලාපයේ වැඩිම ඒක පුද්ගල ආදායම මෙයයි.

සිය ප්‍රකාශය මගින් චම්පික මහතා පවසා ඇති දත්ත නිවැරදිද? ඩේලි නිව්ස් පුවත්පත ඔහුට සාධාරණයක් වන ලෙස ප්‍රකාශය වාර්තා කර තිබේ ද?

පුවත්පත මගින් වාර්තා කොට ඇති ආකාරයට මෙම ප්‍රකාශයේ කරුණුවල නිරවද්‍යතාවය පිරික්සීම සඳහා අප විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ දකුණු ආසියාතික කලාපයේ අනෙක් රටවල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සොයා බැලුවෙමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ලබා ගැනීම සඳහා අප විසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) 2017 වාර්ෂික වාර්තාව* පිරික්සා බලා ඇත. එම වාර්තාවේ දැක්වෙන දත්ත අනුව බලන විට චම්පික රණවක මහතා පවසන 2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අගය පරස්පර වේ. රණවක මහතා සඳහන් කර ඇති අගය එක්සත් ජනපද ඩොලර් 13,000 ක් වන විට, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව මගින් සඳහන් කරන්නේ ඊට ඉතාම අඩු ගණනක් වන එක්සත් ජනපද ඩොලර් 4,065 කි.

දකුණු ආසියාතික කලාපයේ රටවල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ තොරතුරු සෙවීම සඳහා අප විසින් ලෝක බැංකු වාර්තාවන් පරිශීලනය කරන්නට යෙදිණි.** මෙම දත්තද, කලාපයේ ඉහළම ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ශ්‍රී ලංකාවේ වන බවට රණවක මහතා විසින් කළ ප්‍රකාශය හා පරස්පර විරෝධී වේ. දත්තවලට අනුව උක්ත ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළින්ම සිටින්නේ මාලදිවයින වන අතර, ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ දෙවන ස්ථානයේයි.

මෙසේ බලන විට මෙම මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ලබාගත් දත්ත සහ රණවක මහතා විසින් කළා යැයි කියන ප්‍රකාශයේ කරුණු පරස්පර විරෝධී වේ.

පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ගේ මෙම ප්‍රකාශයේ නිරවද්‍යතාවය ගැටළුකාරී වීම කෙසේ සිදුවන්නට ඇතිදැයි යන්න අපි වැඩිදුරටත් සොයා බලමු.

ශ්‍රී ලංකා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව රණවක මහතා පැවසූ අගය වන වන ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 13,000 ක අගය දෝෂ සහගත ය. කෙසේ වුවත් ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ (GDP) ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යයේ (PPP) අගය ජාත්‍යන්තර ඩොලර් 12,810 ක් වේ.***

සැබවින්ම මෙම අගය රණවක මහතා විසින් උපුටා දැක්වූ දත්තයන්ට ආසන්න වන නිසා, ඇතැම් විට ඔහු විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ක්‍රම ශක්ති සාම්‍යයේ (DGP) ඒක පුද්ගල අගය, ශ්‍රී ලංකාවේ ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ අගය ලෙසින් වරදවාගෙන සඳහන් කරන්නට ඇත. එසේත් නැතිනම් රණවක මහතා සැබවින්ම ශ්‍රී ලංකා දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යය (GDP PPP) සම්බන්ධයෙන් කතා කළත්, ඩේලි නිව්ස් පුවත්පත මගින් එය ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP Per Capita) ලෙසින් වරදවා සඳහන් කරන්නට ඇත.

කෙසේ වුවද, චම්පික මහතා විසින් පවසන්නට ඇත්තේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ක්‍රය ශක්ති සාම්‍යයේ අගය ලෙසින් ගත්ත ද, ශ්‍රී ලංකාව කලාපයේ ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ඉහළම තැන නොසිටී. එම ස්ථානයේ සිටින්නේ මාලදිවයින වන අතර, ශ්‍රී ලංකාව සිටින්නේ දෙවන ස්ථානයේයි.

මේ සියල්ල සලකා බලා අප විසින් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ගේ ප්‍රකාශය “සාවද්‍ය” ලෙස නම් කර ඇත.මූලාශ්‍රය